مقاله بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گردی/ روان رنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گردی/ روان رنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسی هیجان
مقاله هیجان چهره
مقاله برون گرایی/ روان رنجورخویی
مقاله حافظه کاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: الهی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: درک و بازشناسی هیجان های دیگران یک عامل مهم در ارتباطات اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر مقایسه توانایی بازشناسی حالات هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گردی/ روان رنجورخویی با توجه به نقش تعدیل کننده حافظه کاری است.
روش: ابتدا ۷۲۸ نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه زنجان نسخه تجدیدنظر شده پرسش نامه شخصیت آیزنک (EPQ-R) را تکمیل کرده و سپس بر اساس نمرات انتهایی توزیع در دو بعد شخصیتی برون گرایی و روان رنجورخویی، چهار گروه برون گرای باثبات، درون گرای باثبات، درون گرای روان رنجورخو و برون گرای روان رنجورخو (هر گروه ۳۰ نفر) انتخاب شدند. آزمودنی های چهار گروه، پس از همتاسازی بر اساس متغیرهای سن، جنس و سطح تحصیلات به وسیله آزمون حافظه کاری n_back و تصاویر هیجانی چهره ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس مختلط، رگرسیون چندگانه و تحلیل کواریانس تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که افراد برون گرای با ثبات عملکرد بهتر و افراد درون گرای روان رنجورخو عملکرد ضعیف تری دارند. تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که ظرفیت حافظه کاری پیش بینی کننده معنادار توانایی بازشناسی هیجان های چهره ای است. علاوه بر این، نتایج تحلیل کواریانس بین گروهی یک طرفه نشان داد که پس از کنترل ظرفیت حافظه کاری، توانایی بازشناسی چهره ای هیجان چهار گروه شخصیتی هیچ تفاوت معناداری ندارد.
نتیجه گیری: ابعاد شخصیتی و فرایندهای مبتنی بر حافظه کاری در پردازش اطلاعات هیجانی نقش محوری دارند.