سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

محمدرضا لیلیان – کارشناس ارشد معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس
احسان زمانی – کارشناس ارشد معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس
آرین امیر خانی – دانشجوی دکترای معماری،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس
رضا قشقایی – کارشناس ارشد معماری،دانشکده معماری،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

توان بالای ساحل در جذب گردشگر از فرصتهایی استکه در چند سال اخیر در کانون توجه مدیران شهری قرارگرفته است. بندربوشهربا توجه به سواحل مناسب جزایر همجوار ناحیه قدیمشهر و اثار تاریخی فرهنگی و مذهبی می تواند نقش موثری در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا نماید به منظور ورود به این عرصه شناخت امکانات بستر امری حیاتی است دریا و ساحل پایه های اصلی هویت دهنده شهر بوشهر به شمار می ایند لذا هرگونه تحلیل فضایی بوشهر بدون توجه به محور هویتی آن ناقص می نماید به بیان دیگر کارکردهای شهربوشهر در ارتباط با دریا تعریف می شود بنابراین برای تحلیل کارکردهای جدید که محور توسعه اتی اقتصادی شهر خواهد بود بررسی ساحل گریز ناپذیر است درهمین راستا بعدا زشناخت و تحلیل ساحل متصل به بافت قدیمی شهر بوشهر به عنوان محدوده مورد پژوهش از جنبه های مختلف جمع بندی اطلاعات تحلیلی از طریق ترسیم جدول SWOT سوات که روش استاندارد تحلیل نکات قوت و ضعف می باشد صورت پذیرفته است. روش تحقیق دراین پژوهش مطالعه توصیفی از روش تجربی می باشد که با واکاوی پژوهشهای صورت گرفته دراین زمینه و نیز در نظر گرفتن شرایط خاص اقلیمی شهر بوشهر به منظور ارائه راهکارهای مفید و مناسب منتج از این تحلیل ها برای ایجاد فضای شهری با کیفیت و ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی برای کاربران این منطقه نتایج استخراج شده و نهایتا در پایان به ارائه راهکارهای لازم پرداخته شدهاست.