سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دیاکو یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
مهدی مختارزاده – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید عبادی – دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سلمان احمدی – دکتری فتوگرامتری

چکیده:

منحنی های فعال یکی ازروشهای موفق دراستخراج اتوماتیک عوارض از تصاویرفتوگرامتری و سنجش از دوراست دراین مقاله روشی نوین مبتنی بربهبود نتایج حاصل ازمنحنی های فعال سنتی به کمک اطلاعات هندسی شکل مرجع پیشنهاد شدها ست دراین روش پس از معرفی یک نقطه اولیه از ساختمان توسط عامل انسانی منحنی اولیه تولیدمی شود و تحت اثر مدل Balloon Snake به سمت لبه ها حرکت می کند و درنهایت بروز لبه های ساختمان متوقف می گردد سپس یک مستطیل برنقاط منحنی برازش می یابد براساس ارزیابی تطابق منحنی با شکل مرجع مستطیلی مورد انتظار بهبود فرم هندسی منحنی اولیه صورت میگیرد با تکرار روند فوق محدوده ساختمان های تصویر به نحوی حاصل می شود که علاوه برانطباق مرزهای تصویری شکل هندسی نهایی حداکثر تطابق با شکل مرجع مورد انتظار را نیز داشته باشد.