سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر متکان – دانشیار مرکز سنجش از دور و gis دانشگاه شهید بهشتی
حسن لشکری – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
بابک میرباقری – مربی دانشگاه شهید بهشتی
بهناز عربی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و gis

چکیده:

ورودی اکثرمدلهای هیدرولوژیکی نیازمنداطلاعات درازمدت و همزمان بارش بصورت مکانی و زمانی درایستگاه های باران سنجی می باشند که به دلیل عدم تاسیس ایستگاه های ثبت بارندگی درگذشته درایران و نقصان درثبت آماربارندگی دسترسی به آمار درازمدت بارندگی دربسیاری از مناطق کشور با محدودیت هایی همراه شده که عملا پیادهس ازی این مدلها را دراین مناطق غیرممکن ساخته است استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی امکان بازسازی این اطلاعات را درایستگاه های پراکنده ی باران سنجی و دردرازمدت حتی درسالهایی که منطقه فاقد ایستگاه های ثبت بارش بوده است را فراهم می کند دراین تحقیق جهت بازسازی آمار میانگین بارندگی ماهانه در۳۰۵ ایستگاه هواشناسی موجود در سه استان اردبیل آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی دردوره زمانی ۱۹۷۵-۱۹۹۴ از ۳۶۶۰۰ داده ی ثبت شده ی آماربارندگی ماهانه دردوره ده ساله ۱۹۹۵-۲۰۰۴ استفاده شد این داده ها به عنوان ورودی جهت آموزش شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا مورد استفاده گرفتند طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع شیب ماه و میانگین بارندگی ماهانه ۵ ایستگاه نزدیک به هر ایستگاه نیز به عنوان پارامترهای ورودیدرشبکه انتخاب گردیدند. دقت مدل برای دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ معادل ۸۴ درصد و برای دوره ۱۹۷۵-۱۹۹۴ معادل ۶۰درصد برآورد گردید.