سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایر
امراله صفری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین وزیری مقدم – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

سازند تاربور یک واحد کربناته رودیست دار و سرشار از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ به سن ماستریشتین است که در حوضه زاگرس نهشته شده است. نهشته های سازند تاربور در ۵ کیلومتری جنوب غرب سمیرم با ضخامت ۴۶۲ متر، به طور عمده از سنگ های کربناته و آواری تشکیل شده است. مرز زیرین سازند تاربور در به صورت تدریجی و هم شیب می باشد و مرز بالایی آن با سازند (S این ناحیه با واحد آواری قرمز رنگ (واحد ۲ کشکان هم شیب و ناپیوسته به نشانه عدم رسوبگذاری و فرسایش است. مشاهدات صحرایی، مطالعات پتروگرافی و محتوای فسیلی که شامل Lepidorbitoides, Orbitoides, Dasycladacea و Siderolites,Omphalocyclus, Loftusia, Dicyclina, miliolids, Rudist می باشدمنجربه شناسایی ۶ ریز رخساره در ۳ کمربند رخساره ای دریای باز، سد و لاگون گردید. زیر محیط های مذکور بخشی از یک شلف باز با شیب کم را تشکیل می داده اند.