سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز
رضا صادقی – عضو هیأت علمی بخش زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
ناصر ارزانی – عضو هیأت علمی بخش زمین شناسی، دانشگاه پیام نور
بهمنیار کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

در این پژوهش ریزرخساره ها، زیرمحیط ها و محیط رسوبی دیرینه توالی الیگوسن سازند آسماری در برش انتخابی تنگ خشک (شمال غرب سپیدان فارس) از کمربند ساختاری-چینه ای زاگرس چین خورده مورد مطالعه قرار گرفته است. با مترکشی ضخامتی بالغ بر ٩١۴ متر از سنگ چینه های سه سازند پابده، آسماری ( ٢٨۶ متر) و رازک و نمونه برداری سیستماتیک و مطالعه میکروسکوپی ٢٠١ مقطع نازک، ٧ ریزرخساره شامل: سه ریزرخساره در زیرمحیط دریای باز، یک ریزرخساره در زیرمحیط سد بیوکلاستی و سه ریزرخساره در زیرمحیط لاگون شناسایی و تفکیک گردیدند. بررسی خصوصیات زیست رخساره ها و روند تغییر و تبدیل آنها بهم، این نتیجه را متصور ساخت که سازند آسماری در یک سکوی کربناته از نوع رمپ همشیب رسوبگذاری نموده است.