سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دارائی – دانشجوی دکتری رسوب شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی
عبدالحسین امینی – دکتری رسوب شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

سازند آسماری در منطقه لرستان از توالیهای مختلط کربناته-تبخیری تشکیل شده است. برپایه مطالعه حاضر مشخص گردید که این سازند دارای تفاوتهای قابل ملاحظهای از نظر ویژگیهای رخسارهای و شرایط محیطی با معادلهای خود در سایر بخشهای زاگرس (فارس و دزفول) است. به نظر میرسد در اثر فعالیت گسل بالارود، در زمان نهشت توالیهای آسماری، ناحیه لرستان تا حدودی از سایر بخشهای حوضه فورلندی زاگرس جدا شده و یک حوضه با رابطه محدود از نظر هیدروگرافی تشکیل شده است (سالترن).این حوضهدر طی دورههای افت تراز آب دریا به یک محیط مستعد برای تشکیل و نهشت تبخیریها تبدیل میشده است. بافت انیدریت نودولی کشیده بهترین شاخص نهشت تبخیریهای کلهر در یک محیط سالترن است. کربنات – های آسماری نیز در این منطقه با معادلهای خود تفاوتهایی را نشان میدهند که مهمترین آنها گسترش در شرایط محیطی کم عمق (با ارتباط محدود) می باشد.