سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سلطانی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشگاه علم و صنعت ایر
فرهاد حق جو – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدمحمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی پدیده تخلیهجزئی در عایق کابل برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستمهای قدرت از مسائل بسیار مهم و پراهمیت به شمار میرود. دقت مناسب در اندازهگیری سیگنال تخلیهجزئی در ارزیابی دقیق این پدیده نقش بسیار مهمی ایفا میکند. سیگنال جریان تخلیهجزئی اندازهگیری شده توسط حسگر القایی تحت تأثیر مشخصه فرکانسی این حسگر قرار گرفته و از شکل واقعی خود خارج و تضعیف میگردد. تکنیکهای مختلفی از قبیل جبرانسازی در حوزه زمان(Time Domain Compensation و استفاده از انتگرالگیر در خروجی حسگرهای القایی برای جبرانسازی تاثیر نامطلوب مشخصه فرکانسی بر سیگنال تخلیهجزئی به کار گرفته میشوند که البته قادر به بازسازی کامل سیگنال تخلیهجزئی نبوده و از دقت قابل قبولی برخوردار نیستند. در این مقاله با استفاده از الگوریتم اعمال تابع انتقال معکوس سیگنال تخلیهجزئی ورودی به حسگر القایی با استفاده از سیگنال خروجی آن با دقت بسیار مناسب و در طیف فرکانسی نسبتاً وسیع بازسازی شده است