سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دنیا امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا میراب شبستری – استادیار دانشگاه بیرجند
احمدرضا خزاعی –
خدیجه محمدی غیاث آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بر اساس تعریف اولیه اشتوکلین ) ۵۶۹۱ ( سازند قلعه دختر )ژوراسیک میانی- بالایی( از سه بخش ماسه زیرین، شیل میاانی و هکاک بالایی تشکیل شده است که گسترش هن محدود به شمال و شرق رشته کوه شتری می باشد. کدف از این مطالعه بازسازی جغرافیای دیرین سازند قلعه دختر در بلوک لوت میباشد. در این پژوکش تطابق سنگ چینه ای سازند قلعه دختر در ۳ بارش مطالعاه شاده دربلوک لوت انجام شده است. نتایج این بررسی نشان میدکد که ترکیب عمده لیتولوژیکی این سازند در قسمتکای غرب و جنوب غرب بلوک لوت به صورت هکک و هکک دولومیتی شده و در قسمت شمال شرقی به صورت ماسهای میباشد. کمچنین مطالعات انجام شده پیشین حاکی از تشکیل نهشتهکای سازند قلعه دختر در یک دریای کم عمق مشتمل بر زیرمحیطکای دریاای بااز، ساد و لاگون می باشد. مقایسه توالی سازند قلعه دختر در این مناطق نشان دکنده هن است که به سمت شمال غرب به رخسارهکای سدی، لاگون و محیط ساحلی نزدیک میشویم. اما بررسیکای انجام شده در برش سرند مؤید هن است که رخسااره کربناتاه ساازند قلعاه دختر به صورت ناگهانی در این منطقه به رخسارهای هواری تبدیل میشود که این امر کاکش عمق حوضه به طرف شامال شارق را مشخص میکند