سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی فیروزی – دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی-بخش برق-گروه مهندسی پزشکی
محمدحسین میران بیگی – دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی-بخش برق-گروه مهندسی پزشکی
علی محلوجی فر – دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی-بخش برق-گروه مهندسی پزشکی

چکیده:

در این تحقیق با معرفی اولیه تصویر برداری اپتیکی، خواص و ویژگی هایی که بافت بیولوژیکی در برابر امواج مادون قرمز نز د یکNIR) از خ ود نشان می ده د بیان شده است و در ادام ه برای انجام برشنگاری اپتیکی از بافت بیولوژیکی، محل و نحوه قرار گرفتن منابع و آشکار کنند ههای نور ی بر ر وی قسمتی که قرار است از آن تصویربرداری شود مشخص گردیده و در هر مرحله با استفاده از روش اجزای محدودFEM) حرکت فوتون در داخل بافت برای تمام منابع شبیه سازی شده است . بعد از اعمال تمام منابع به بافت و بدست آوردن داده ها درمحل آشکارسازهایی که بروی سطح قرار دار ند، بازسازی تصویر برای بدست آوردن محل تومور انجام گرفته است . در این تحقیق از روش غیر خط ی لونبرگ-مارکوارت ۳ ب رای بازسازی تصویر استفاده شده اس ت . نتایج بدست آمده نشان می دهند که این روش دارای دقت قابل قبولی است و در تشخیص سرطان پستان قابل اطمینان است.