سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهین محسنی رنجبر – دانشجویکارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
محمدحسن طالبیان – دکتری معماری

چکیده:

بازار یکی از مهمترین بخشهای تشکیل دهنده ساختار شهر ایرانی درشهرهای فرهنگی و تاریخی است بازارها در شهرها علاوه برتاثیر گذاری برساختار کلی شهر و شکل گیری محلات به عنوان یکی از مظاهر مهم معماری ارزشمند و هویتمند عمومی مطرح بوده ودرطول تاریخ همواره یکی از مهمترین عرصه های بروز تعاملات رایج در حیات مدنی محسوب می شده است به دلیل ارزشهای موجود درساختار اجتماعی و فرهنگی بازارها درجریانحرکت های نوگرایانه درمعماری و شهرسازی کمتر تحت تاثیر قرارگرفته و تداوم فعالیت آنها به عنوان قطب اصلی تجارت شهر بیانگر جایگاه مهم آن درباورهای عمومی است دراین میان بازار علاوه برنقش محوری از جمله عناصر مهم شهری بوده و نقش کلیدی درساختار فضایی کالبدی شهرها ایفا می نماید باززنده سازی و احیا بازارهای ایران که از یادگارهای گذشتگان است امری است بدیهی خصوصا وقتی که مدتی آن را به فراموشی سپرده باشیم و با فراموشی خود مسبب گسیخته شدن ارتباط آنها با دیگر عناصر شهری و زندگی اجتماعی مردم شهرها شده باشیم .