سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام قلی وندان – دانشجوی دکتری رشته اصلاح و فیزیولوژی درختان میوه دانشگاه تبریز
پرویز نوروزی – دانشجوی دکتری رشته اصلاح و فیزیولوژی گیاهان زینتی دانشگاه تهران

چکیده:

اثر دو تنظیم کننده رشد گیاهی بنزیل آمینو پورین (BAP) و α – نفتالن استیک اسید (NAA) بر روی باززایی مستقیم پیازچه سنبل از ریزنمونه های فلس کولتیوار Carnegi تحت شرایط درون شیشه ای بررسی گردید. باززایی مستقیم پیازچه ها از ریزنمونه های فوقانی فلس در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) جامد حاوی ۱ میلی گرم بر لیتر NAA و ۵ میلی گرم بر لیتر BAP مشاهده شد. در ریزنمونه های تحتانی فلس باززایی مستقیم پیازچ هها به افزودن BAP در محیط کشت نیازی نداشت و باززایی پیازچه در این ریزنمونه ها تنها در حضور ۰/۵ میلی گرم بر لیتر NAA انجام گرفت. ۱۲ هفته پس از مرحله استقرار قطر پیازچه های باززایی شده ۱/۵-۱ سانتی متر بود که قابل انتقال به محیط ریشه زایی بودند. باززایی پیازچه ها هم در ریزنمونه های فوقانی و هم در ریزنمونه های تحتانی فلس، در سطح پشتی فلس ها صورت گرفت. با استفاده از این روش از هر پیاز بالغ سنبل با قطر ۳ تا ۴ سانتی متر ۲۰۰ الی ۲۵۰ عدد پیازچه تولید می شود.