سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد مبشری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی
بهنام بهروزنام – استادیار بخش باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
مجید کارگر – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی
سیدرضا سجادی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

انار شیطان Tecomella undulata گیاهی دارویی زینتی از خانواده Bignoniaceae می باشد که دارای مواد دارویی فراوان استکه به دلیل عدم توجه کافیدر معرض خطر انقراض قرا ردارد به منظور دستیابی به غلظت بهینه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی برروی افزایش درون شیشه ای این گونه گیاهی ازمایشهای مختلفی با استفاده از تنظیم کننده های رشد IAA,BAP برروی ریزنمونه های تک گره انارشیطان بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با ۵ تکرار انجام شد نتایج نشان داد که محیط حاوی ۶ میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۰۶ میلی گرم در لیتر IAA 80 درصد رشد جوانه ها را تحریک کرد و همچنین تعداد ۱/۵ شاخساره درهر ریزنمونه تشکیل شد اما بیشترین طول شاخساره در محیط حاوی ۴ میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۰۲ میلی گرم در لیتر IAA تشکیل شد. افزایش اکسین در محیط کشت باعث بهبود رشد تعداد شاخساره و طول شاخساره گردید.