مقاله باززایی و تنوعات سوماتیکی در گیاه شمعدانی عطری (.Pelargonium roseum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: باززایی و تنوعات سوماتیکی در گیاه شمعدانی عطری (.Pelargonium roseum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باززایی
مقاله تنوعات ژنتیکی
مقاله تنوعات مورفولوژیکی
مقاله شمعدانی عطری
مقاله نشانگرهای RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایتمند زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: شمعدانی عطری (Pelargomium roseum L.) گیاهی زینتی با خواص ارزشمند دارویی می باشد. هدف از این مطالعه، بهینه سازی شرایط تکثیر و باززایی گیاه شمعدانی عطری و همچنین بررسی تنوعات سوماتیکی احتمالی گیاهان باززایی شده می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه ابتدا از گیاهان گلدانی جدا کشت هایی از ساقه که حاوی جوانه انتهایی و چند برگ کوچک بود تهیه و در محیط کشت MS پایه کشت داده شد. از گیاهان تکثیر شده، قطعاتی از ساقه و برگ انتخاب و به محیط های کشت حاوی تنظیم کنندگان رشد مختلف جهت باززایی منتقل شد. از بین گیاهان باززایی شده چندین لاین از نظر مورفولوژیکی و همچنین تنوع ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: بیشترین میزان تولید نوساقه و ریشه در محیط کشت حاوی ۲ میلی گرم در لیتر BAP و ۰٫۱ میلی گرم در لیتر NAA با بکارگیری جدا کشت برگ مشاهده شد. بررسی تنوعات سوماتیکی لاین های باززایی شده اختلافاتی را از نظر شکل برگ و تعداد و نوع کرک های برگ نسبت به شاهد و همچنین اختلافات ژنتیکی به صورت حذف و اضافه شدن باندها را در الگوی باندینگ DNA نشان داد.
نتیجه گیری: تولید نوساقه و ریشه با درصد متفاوت نشانگر اثر القایی محیط کشت ها و قطعات جدا کشت مختلف در باززایی این گیاه می باشد. تطابق اختلاف ژنتیکی گیاهان باززایی شده با تنوعات مورفولوژیکی احتمالا می تواند نشانگر پایه و اساس ژنتیکی تنوعات سوماتیکی ایجاد شده باشد.