سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی زارع دوست – اداره کل بنادرودریانوردی استان خوزستان
مریم رسولی – کارشناس اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی

چکیده:

سازمان بنادرودریانوردی به استناد ماده سوم از فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ وظیفه تهیه و تدوین و اجرای قوانین دریایی را دارا می باشدبراساس ماده ۶ ازفصل اول آیین نامه ساخت و تجهیزات واحد متحرک حفاری فراساحلی قطعنامه A.1023(26)مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ و ماده ۲۰ دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای اقیانوس پیما مصوب مورخ۱۳۸۷/۱/۲۶ درخصوص واحدهایفراساحلی و باتوجه به اهمیت رعایت موارد فنی و ایمنی و حفاظت ازمیحط زیست دریایی این سکوها می بایست سالیانه جهت اطمینان ازانطباق وضعیت انها با الزامات آیین نامه ایمنی و تجهیزات سکوهای متحرک فراساحلی MODU CODE و سایر قوانین ملی و بین المللی با اعزام افسران کنترل و بازرسی درمحل استقرار آنها مورد کنترل و بازرسی قرارگیرند واحدهای حفاری متحرک فراساحلی واحدهای شناوری هستند که درمحدوده منطقه انحصاری اقتصادی فلات قاره براساس آیین نامه احداث و استفاده از تاسیسات درفلات قاره و منطقه انحفاری اقتصادی ایران مصوب (۱۳۷۵/۹/۲۸ برای مدتی معیت جهت عملیات حفاری به منظور اکتشاف یا بهره برداری از منابع موجود دردریا همچون هیدروکربنهای مایع یا گازی مستقر میش ود هستند