سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر چاجی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپ
حسن قاسمیان – استاد گروه مهندسی پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق و کامپیوت

چکیده:

میدان دریافت مرسوم ناحیه ای است که وجود یک تحریک مطلوب در آن ناحیه، پاسخ شدید سلول را بدنبال دارد. هنگامی که یک سلول توسط تحریکی در میدان دریافت مرسوم خود فعال می شود، تحریک های موجود در خارج از میدان دریافت مرسوم نیز روی پاسخ سلول اثر می گذارند. این اثر بیشتر بازدارنده است و بازدارندگی میدان دریافت غیر مرسوم نامیده می شود. بازدارندگی میدان دریافت غیر مرسوم روی جنبه های مختلف درک بینایی انسان تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل محاسباتی برای بازدارندگی میدان دریافت غیر مرسوم ارائه شده و تأثیر آن در آشکار سازی مرز اشیاء مورد بررسی قرار گرفته است. تعدادی تصویر از مناظر شلوغ طبیعی که برای هر کدام از آنها مزهای اشیاء توسط انسان مشخص شده، در ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی و مقایسه آن با عملکرد مدل های ارائه شده قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج، عملکرد بهتر مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل های ارائه شده قبلی را نشان می دهند.