سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصیر صابری ریسه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان،
وحیده حسینی نوه – گروه گیاهپزشکی، پردیس علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
محمد قدمیاری – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
بهنام معتمدی نیا – گروه گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

چکیده:

یکی از آفات مهم و خطرناک و شاید مهم ترین آفت خرما در سراسر جهان، سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus Ol. می باشد. این حشره در بسیاری از کشورهای خرماخیز جهان وجود دارد که بسیار خطرناک است و خسارت آن مربوط به تنه نخل است که از درون تنه آن تغذیه می کند و پس از مدتی نخل فرو م یافتد. ه ماکنون، این آفت در سراوان استان سیستان و بلوچستان بصورت آفت قرنطینه ای م یباشد. در روش های کنترل آفت، یکی از روش های جدید استفاده از مهارکننده- های آنزیمی است. در این پژوهش، به بررسی آنزی مهای موجود در دستگاه گوارش و مهار آنها با مهارکننده های گیاهی پرداخته شد. سوبسترای هموگلوبین برای سنجش فعالیت پروتئولیتیک کل و سوبسترای اختصاصی BApNA برای سنجش فعالیت تریپسین استفاده شد. مهارکنند هها از بذرهای گیاهان ارزن ،(Panicum miliaceum)، خلر ،(Lathyrus sp)، جغجغه (Prosopis farcta)، باقلا (Vicia faba) و خارشتر (Alhaji persarum) با روش های بیوشیمیایی استخراج گردید. بیشترین مهارکنندگی پروتئازهای کل مربوط به بازدارنده استخراج شده از گیاه باقلا و برابر با ۶۰ درصد و بیشترین مهار تریپسین مربوط به گیاه خلر و برابر با ۱۰۰ درصد بدست آمد. زایموگرام تریپسین از نوع SDS-PAGE غیر احیایی و با کمک صفحات نیتروسلولزی انجام گرفت و وجود دو ایزوفرم مشخص گردید که پس از تیمار با بازدارنده، دو ایزوفرم به طور کامل مهار شدند.