سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی علی نژادیان – کارشناس ارشد معماری
میترا محمدی – کارشناسی معماری

چکیده:

معماری به عنوان بستر اتفاق زندگی بشر یکی از تاثیر گذارترین هنرها درجهت نمایان نمودن هویت فرهنگ عامه و الگوهای ساختاری آن درهر دوره است و این باعث انعکاس کلیتی قابل بررسی و قضاوت از فرهنگ تفکر و ناخودآگاه ملی درمعماری می بشود مقوله ای به نام هویت سابقه ای به بلندای تاریخ دارد آن زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود دربرابر طبیعت و ماورای طبیعت پاسخ گوید هویت متولد شد درمقاله حاضر به منظور روشن شدن حقیقت مفهوم هویت سعی شده این مفهوم در سه بخش شامل اصطلاح شناسی و بررسی مفاهیم هویت هویت درمعماری و بحران هویت درمعماری معاصر ایران درحوزه های علوم اجتماعی علوم انسانی و معماری و شهرسازی مورد بررسی قرارگیرد به طوری که نتایج به دست آمده درطراحی های متکی برمساله هویت به کارگرفته شود و معماران معاصر درک درستی را از یک بنای با هویت ایرانی داشته باشند.