سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهین برزگران – کارشناسی ارشد معماری، مدرس گروه علمی کاربردی سنندج
سحر حسن زاده – کارشناسی ارشد معماری، مدرس گروه علمی کاربردی سنندج
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری
محمد داناسالم – کارشناسی ارشد معماری،مدیرگروه معماری علمی کاربردی سنندج یک

چکیده:

امروزه شهرها از نوعی بی هویتی رنج می برند که گاه متصدیان امر تلاش می کنند آن را با رویکردهایی همچون ایجاد محلات خاص یا ساختن بناها واستقرار مجسمه هایی خاص در فضای شهر جبران نمایند . اما این تلاش ها به خودی خود نمی توانند به نتیجه ای برسند زیرا برای آنکه کاراییحداقلی پیدا کنند باید با سیاستگذاری های فضایی در سطوح کلانتری از جمله در حوزه ساخت سازهای مسکونی، تجاری و اداری همراه باشند که امروزه چنین وضعیتی وجود ندارد.محله به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هویت ساز شهری در گذشته ایران ، محیطی مطلوب را برای شهروندان فراهممی ساخت،با این حال در بررسی سیر تاریخی عملکرد محله های شهری ، فرایند رو به افولی دیده می شود چرا که عملکرد این کانون ها به تدریجتضعیف شده است . این پژوهش که به روش تحقیق کیفی-توصیفی مبتنی بر نمونه موردی انجام شده است، فرایند هویت محله ای را از گذشته تا امروزردیابی و جایگاه برنامه ریزی جدید در تقویت هویت محله ای و جلب رضایت را بررسی می کند،همچنین سعی در بازشناسی شاخص های موثر بر هویت شهری و محله ای در محله سرتپوله شهر سنندج در ابعاد گوناگون زیست محیطی ،اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی فضایی دارد.در انتهاراهکارهایی در راستای ارتقای هر چه بیشتر این شاخص ها در این محله ارائه شده است