سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه نجفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

معمارسنتی ایرانی همواره سه عامل اقلیم مذهب و فرهنگ را درطراحی بناها لحاظ نموده است خانههای کویری به سبب شرایط خاص اقلیمی نیازمند طراحی بنا مبتنی براصول همسازی با اقلیم می باشد این رویکرد با هدف فراهم آوردن شرایط اسایش برای ساکنان توسط معماران ایرانی اتخاذ شده است با بهره گیری از این اصول طرای می توان با صرفه جویی درمصرف انرژی به کیفیت بهتری از سطح آسایش درمسکن دست یافت مسکن محیطی است که انسان بخش عظیمی از عمر خویش را درآن سپری می نماید مذهب و فرهنگ هرمنطقه نیز می تواند عوامل بسیار مهمی درشکل گیری مسکن باشد بسیاری از آموزه های دین اسلام تاکید برصرفه جویی دارد و اسراف را حرام میداند از این آموزه م یتوان درطراحی بومگرا بنا استفادهه نمود دراین پژ<هش به دنبال باز خوانی آموزه های دینی و طراحی بوم گرا درخانه های کویر می باشیم روش گردآوری اطلاعات دراین پژوهش مشاهدات و روش میدانی و کتابخانه ای می باشد طراحی براساس الگوهای اقلیمی مذهبی و فرهنگی با فناوریهای نوین همراه شده باشد می تواندبه اعتلای دوباره معماری کویرنمک نماید.