سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس لقمان – ستادیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
علی قربان پورارانی – دانشیارگروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
رضا کلاه چی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان
علی اکبر مصلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده:

آنالیز خزش وابسته به زمان در عملکرد پیزو سنسورهایی که دروسایلی با دقت و ظرافت بالا بکار می روند، نقش تعیین کننده ای دارد. در این مقاله باز توزیع تنش، کرنش و پتانسیل الکتریکی وابستهبه زمان با استفاده از روش مندلسون، درسیلندر جدار ضخیم پیزو الکتریک ارائه شده است. سیلندر مورد مطالعه که خصوصیات آن بصورت تابع توانی از شعاع هستند، تحت بار گذاری های مکانیکی،الکتریکی و میدان دمای یکنواخت قرار دارد. با استفاده از معادلات تعادل، کرنش- جابجایی، تنش-کرنش و پتانسیل الکتریکی، معادله دیفرانسیل جابجایی شامل کرنشهای خزشی بدست می آید. که باحل آن تنشهای شعاعی، محیطی و پتانسیل الکتریکی شامل ترم هائی از کرنشهای خزشی بدست می آیند. با استفاده از روش تقریب متوالی مندلسون تاریخچه تنشها، کرنشها و پتانسیل الکتریکی ازوضعیت الاستیک اولیه تا حدود سی سال ارائه گردیده است. نتایج حاصل نشان میدهد که باز توزیع مهم پتانسیل الکتریکی در طول ضخامت اتفاق می افتد. همچنین نرخ تغییرات پتانسیل الکتریکی بازمان در راستای ضخامت متناسب با نرخ تغییرات تنش شعاعی فشاری می باشد. زیرا تنش شعاعی فشاری سبب ایجاد پتانسیل الکتریکی در سیلندرپیزوالکتریک می شود