سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی دل زنده – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معماری معماری ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آبا (آ.ب.آ) ،آبیک، قزوین، ایران.
حسن ذوالفقارزاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین، ایران
رضا جعفری ها – دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:

امروزه شفافیت و واضح بودن اجتماعات و ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همه به دنیال پیدا کردن راهی برای تکامل پیدا کردن و مشخص کردن ویژگیهای خود هستند . در این میان روابط و تعاملات بین فردی از اهمیت ویژهای برخوردارند. افزایش تعاملات اجتماعی هنجارهای مثبت و منفی را برجای میگذارد که تقویت فضای فرهنگی در این بین میتواند نقش مناسبی در کنترل و توسعه آن برجای بگذارد. فرهنگ شیوه انتخاب زندگی در حیات مادی و معنوی یک جامعه و یک فرد است که به مثابه معنا و جان یک ملت و تمدن ظاهر می شود. مدرسه از موثرترین فضاهای شهری است که نقش مهم و موثری در حرکت فرهنگی و اجتماعی یک تمدن دارد . مدرسه خود از دو بعد ظاهری با کارکردی آموزشی و بعد محتوایی با وجهی تربیتی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد پرداختن به تمام وجوه مدرسه و باز تعریف آن در کالبد محله های مسکونی با ویژگی و جهان بینی اسلامی میتواند نقش اساسی در ترکیب محتوایی و سبک زندگی جامعه را برجای بگذارد. به همین منظور در این تحقیق در جهت تقویت روابط اجتماعی در بستر فرهنگی ابتدا به بررسی ساختار مدارس و کارکردهای آن در جهت تقویت روابط فرهنگی اجتماعی پرداخته شده و در پایان متناسب با نیازهای معاصر راه کارهایی در تلفیق فضای مناسب دیگر با مدرسه ارائه می شود . هدف از این تحقیق ترسیم و مناسب سازی کارکردها و اولویتهای فضایی مدارس برای انجام تنوعی از فعالیت های فرهنگی – اجتماعی می باشد که در شهرها و محلات در مرکز فعالیتهای اجتماعی قرارمی گیرند و دامنه فعالیت زمانی شان دائمی می باشد. با ارائه راهکارهای مفهومی در فرآیند طراحی مدرسه در جستجوی کیفیتی است که بیش از هر چیز بر ارتقاء حضور شهروندان در بخشهای مختلف مدرسه و در طول تمام شبانه روز تکیه دارد، و با ارائه راهکارهای کارکردی مدارس، نقش مدرسه را به عنوان بخشی از زندگی محله ای – شهری ترسیم می نماید. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی و از سمت و سویی کیفی برخوردار است . دستیابی به اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر روشهای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته در روند ارایه آن با تجزیه، تحلیل و ترکیب اطلاعات و با روش استدلال منطقی و تحلیلی به ارائه رویکرد نوین در تعاملات اجتماعی در محله اسلامی با بازتعریف و تقویت جایگاه مدارس در تعاملات اجتماعی محله پرداخته شده است.