سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهین حاجی زاده – استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
کاوه خضری – دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران.

چکیده:

در یک نگاه کلی میتوان گفت که کار به هر گونه تلاش مادی و معنوی، فکری و جسمی گفته میشود که انسان انجام میدهد. خداوند حدود ۹۲۵ مرتبه فعل عملَ و مشتقات آن را در قرآن ذکر میکند و آیات متعدد قرآن،عقیده و ایمان را با کار قرین هم قرار داده است. کار، اصطلاحی است که به معنای هر گونه تلاش انسان برای بدست آوردن قوت اطلاق میشود، اما اسلام هیچ گاه این مفهوم محدود از کار را نمیشناسد، بلکه از کار به طور کلی سخنمیگوید و معنایی میانه از تفسیر کلمه کار بدست میدهد که هم شامل کار به معنای کار معنوی و هم شامل کار به معنای کار مادی است. قرآن کریم لازمهی روزی و کسب حلال را کار و تلاش و نتیجهی کار معنوی را وفور نعمت وروزی میداند، و در آیات متعددی بر آن تاکید میکند. مقاله حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی و با ارائه تعریفی از کار و تلاش از دیدگاه قرآن و بازتاب آن در قرآن و فرهنگ اسلامی و احادیث نبوی، تصویر جامعی از این مفهوم را به خوانندگان ارائه دهد.