سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی رضا جعفر زاده کوچکی – استادیار دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

چکیده:

جهاد اقتصادی یا توسعه جهشی و تحولات سازنده و مهم در ساختار اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، بعد از هجرت پیامبر اکرم )ص( و در فضای مدینه پر رنگ شده است. با تحلیل آماری برخیاز مؤلفه های اقتصاد اسلامی در ترتیب نزول قرآن و مقایسهی داده ها به تفکیک سوره های مکی و مدنی، در نهایت به این نکتهی اساسی رهنمون می سازد که جهاد اقتصادی و تحول اساسی در اقتصاد اسلامی با الهام از آموزه های وحیانی ورهنمودهای ارزشمند قرآنی، در مدینه ظاهر گشته و کاملاً ناظر به فضای مدنی و نظام حکومتی پیامبر )ص( است. در واقع جهاد اقتصادی در مدینه و نظام حکومتی پیامبر )ص( بازتابی از سیر صعودی و خیزش عظیم مباحث اقتصادی در سورههای مدنی است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی میتوانند از روش تفسیر بر پایه ترتیب نزول قرآن، در جهت بازسازی و پیشرفتاقتصاد اسلامی کنونی با تکیه بر شناخت تغییر و تحولات اقتصادی جامعه عصر پیامبر )ص( و نظام حکومتی مدینه سود برند و در راستای تحولات بنیادین نظام اقتصاد اسلامی از رهنمودهای الهی و وحیانی قرآن استفاده نمایند و گزاره ها وحلقات آن را ردگیری و شناسایی کرده و با چینش سور قرآنی بر پایه نزول تدریجی، مدلی محکم و خلل ناپذیر برای توسعه اقتصاد اسلامی به دست آورند. این ظرفیتی است که قرآن آن را دارا می باشد و مفسران و برنامه ریزان اقتصاد اسلامی می بایست در پی شناخت این ظرفیتها باشند. بر این بنیان، بی هیچ ابهامی می توان نتیجه گرفت طرح جهاد اقتصادی در جهت تحکیم پایه های اقتصاد جمهوریاسلامی با استناد به برنامه جهاد اقتصادی پیامبر )ص( در مدینه النبی )ص( می تواند در متن نظام اقتصادی جمهوری اسلامی باعث به ثمر رسیدن برنامه های رشد و توسعه جامعه اسلامی گشته و از طرفی دیگر می تواند سختترین تحریمها و شومترین نقشههای دشمن را بی نتیجه و بیاثر نموده و از ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی و بحرانی نشان دادن اوضاع داخلی جلوگیری نماید.