سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

عاطفه اقتصادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
علی اکبر سام خانیانی – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

سیمین بهبهانی یکی از شاعران متعهد به اجتماع و جامعه ی انسانی و از فرهیختگان جامعهی زنان معاصر ایران است که می توان شعر او را بازتاب حقایق جامعه خواند .او مشکلات و نابسامانی های جامعه را با تمام وجود خویش حس می کند و در اشعار خویش نگرانی های خود را از این ناهنجاری ها به وسیله ی احساسات و عواطف ناب زنانه اش بازتاب داده است. صدای شعر اجتماعی ایران با سیمین بهبهانی به اوج می رسد چرا که او رنج ها و محرومیتهای مردم ستم کشیده و رنج دیده ی جامعه ر ا آن گونه که بوده است با دقت هرچه تمامتر به تصویر کشیده است.او شاعری است که در بیان مسائل اجتما عی بسیار موفّق بوده است و در یک نگاه شعر او ندای بلند خواستن و فریاد اعتراض بر ای تمام نداشته هاست.نکته ی قابل تأمل این که در این مقاله به نگاه زنانه ی شاعر و مشکلات خاص زنان کشوراز دیدگاه سیمین بهبهانی توجه بیشتری شده است و علاوه براین شرایط اجتماعی ایران دورهی قبل از انقلاب و جریان های مؤثّر انقلاب و جنگ تحمیلی در نگاه و شعر سیمین به گونه ای متمایز بررسی شده است. در این جستار سعی بر آن است که با ذکر شواهد شعری بازتابی از نابسامانی های اجتماعی در شعر سیمین بهبهانی تبیین و اطّلاعات جامعه شناختی تازه ای از زبان شعر او بیان گردد و ضمن روشن کردن رویه ای مهم از شعر سیمین در پژوهش های مشابهمورد بهره گیری واقع شود.