سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا امامی پور – دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام

چکیده:

دراین مقاله بصورت نظری بازتاب آندریف را دراتصال دوتایی فرومغناطیس/ فلز نرمال/ ابررسانا F / N / S) بررسی می کنیم که ابررسانا را درحالت موج – S درنظر میگیریم فلز غیرمغناطیسی درلایه میانی به ضخامت L قرار دارد که ضخامت آن از ۱NM تا ۱۰۰۰۰NM و ارتفاع سد پتانسیل فصل مشترک از ۰٫۳Ef تا ۰٫۹Ef تغییر می کند که درآن Ef انرژی در سطح فرمی می باشد نتایج نشان میدهند که بازتاب آندریف بصورت تابعی از ولتاژ اعمال شده نوسان میکند که دوره تناوب نوسانات رابطه مستقیم با مجذور پتانسیل سد فصل مشترک و رابطه عکس با L دارد و برای ضخامت های کمتر از ۱nm نوسانات از بین می رود درحالت یک بعدی موج -sتناوب نوسانات از میدان تبادلی فلز فرومغناطیس مستقل می باشد درحالیکه برای حالت دو بعدی موج -s تناوب نوسانات بطور معکوس متناسب با ریشه مربعی میدان تبادلی می باشدکه با استفاده از آن می توان قطبش اسپینی لایه فرومغناطیسی را تعیین کرد.