سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قدیر صیامی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
محمدرضا دربان آستانه – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

بازارچه های مرزی محوطه های مبادلاتی درنقاط صفر مرزی و درمجاورت گمرکات بوده که با هدف ویژه ای بنیان نهاده می شوند و توان تاثیر گذاری بالاییدرحوزه های پیرامونی پسکرانه های شهری و روستایی خود دارند هدف این مقاله بررسی مبانی نظری و تحلیل چندمطالعه موردی درخصوص شناخت این بازتابها درسکونتگاه های شهری و روستایی پیرامون خود است دراین مقاله براساس برخی مطالعات انجام شده و به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی این تاثیرات درچند استان کشور ازجمله کردستان بازارچه های مرزی بازارچه های شوشمی درمرز نوسود و شیخ سله درمرز ثلاث باباجانی استان خراسان جنوبی بازارچه های مرزی یزدان میل ۷۳ و بازارچه مرزی دوکوهانه و بازارچه مرزی باجگیران درخراسان رضوی پرداخته شدهاست نتایج این بررسی نشان داد که دراستان کردستان ایجاد بازارچه های مرزی صرفنظر از کاهش نامحسوس تولیدات زراعی و دامی درنواحی روستایی سبب شکوفایی اقتصاد هفت شهر واقع درپسکرانه های این دوبازارچه شده است