سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

میثم شیرخدایی – استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری
مهران رضوانی – استادیار دانشکده کارافرینی
مرتضی خزایی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شواهدی وجود دارد که بیان میکند بازاریابی کارآفرینانه یکی از خصوصیات مثبت برای هرسازمانی است امروزه سازمانهایی برای یافتن و بهره برداری ازفرصت های جدید بازار مناسب ترهستند که بازاریابی و فعالیت های کارافرینانه را باهم ادغام کنند یکی از مزیت های اصلی مفهوم بازاریابی کارآفرینانه قدرت پاسخگویی آن به یک محیط همیشه درحال تغییر است هنگامی که کارافرین به دنبال فرصت های جدید با توجه به منابع محدود می باشد یک رویکرد نوآورانه درمواجهه با این عدم اطمینان ها استفاده کند بازاریابی سنتی ممکن است برای شرکت هایی که دراین محیط کسب و کار بسیارپویا رقابت میکنند مناسب نباشد مطالعات اخیر پیشنهاد می کند که شرکت ها باید دربازاریابی شان بههنگام برخورد با ابهام و عدم قطعیت دربازار کارآفرینانه تر باشند دراین مقاله سعی محققان براین است که بررسی ادبیات موجود دوباره بازاریابی کارآفرینانه بپردازند که بدینمنظور به بررسی تعاریف و ادبیات نری این موضوع پرداخته می شود تا ازاین طریق شناخت مناسبی ازاین مفهوم دراختیار محققان قرارگیرد.