سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلائی – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
زهرا عطف – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

باتوجه به تغییرات فزاینده دردانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی اقتصادی صنعتی سیاسی و تکنولوژیکی یکی ازا لزامات سازمان های امروزه برای رقابت شناخت محیط درونی سازمان ماهیت تغییرات و پیش بینی روندهای اتی بازار و تکنولوژی شناخت محیط بیرونی سازمان تامین کنندگان واسطه ها دولت و دانستن ترجیحات بازار ومشتریان می باشد که درقلمرو موضوعی هوشمندی رقابتی قرار دارند دراین مقاله سعی برآن است تا به ضرورت وجود هوشمندی رقابتی که یکی ازمهمترین سازمان ها درتحقق بخشیدن به مزیت رقابتی می باشند می پردازد.