سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

یعقوب مهارتی – دکتری مدیریت کارآفرینی،گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دان
آزاده جلالی – دانشجوی شهرسازی،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نشان ویژه برند یکی ازموقله های مهم و اساسی درعرصه رقابت بین المللی است که شهرها با داشتن آن به راحتی خواهند توانست ظرفیت ها و توانمندی های خود را نشان داده و خود را درمقایسه با سایرشهرها برجسته نشان دهند هدف از نگارش این مقالهدرمرحله اول رسیدن به یک مدل مفهومی و تئوریک درخصوص نشان ویژه می باشد و اینکه چه عوامل و پارامترهایی درخصوص این نشان و درارتباط با شهرها مطرح می باشند درمرحله دوم که درقالب یک مطالعه مستقل و بعدا انجام خواهد شد با سنجش متغیرها به تعیین نشان ویژه برند شهر مشهد اقدام خواهد شد روش کار دراین مطالعه ودراین مرحله تحلیلی اسنادی بوده و با مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع متغیرها و مفاهیم مورد نظر و مرتبط با بحث احصا میگردد این مطالعه نشان میدهد که برای رسیدن به نشان ویژه تصویر ذهنی مردم نقش حیاتی دارد که ازطریق بازاریابی شهری ایجاد میگردد همچنین ادراک ظاهرشهر اعتقادات مردم و تجربه مردم از شهر تاثیرگذار درتصویر ذهنی و درنهایت نشان ویژه می باشند.