سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضوانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
مهدی لطفی زاده – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
امیر شجاعیان – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

چکیده:

افزایش پویایی و رقابت شدید میان شرکتها برای تصاحب بازار از یک سو و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرفکنندگان از سوی دیگر، سازمانها را بر آن داشته است کهسلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرفکنندگان را به عنوان عامل اصلی کسب مزیت رقابتی پایدار مد نظر قرار بدهند. از این رو به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی اجتماعی، بازاریابی مسئولانه و بازاریابی سبز پدیدار شدند. در این مقاله هم سعی بر این است که به مفهوم بازاریابی سبز تحولآفرین و تأثیر آن بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به برند سازمانی پرداخته بشود. در تحقق بازاریابی سبز تحولآفرین موانع عمدهای وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند ازنگرش خرد نسبت به مسائل زیستمحیطی و موانع در ارتباط با مصرفکنندگان ، سازمانها و دولتها. در این مقاله سعیشده است جهت تسهیل بازاریابی سبز تحولآفرین پیشنهاداتی برای استفاده از فرصتها و دفع تهدیدات احتمالی در این حوزه ارائه شود.