سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
صغری بهادری امجز – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

رفتار گردشگران همواره یکی از موضوعات مورد علاقه محققان و متولیان امور گردشگری بوده است. مطالعه انگیزش ورفتار، جستجویی برای یافتن پاسخ به سوالات پیچیده درباره ماهیت گردشگران اس ت. بنابراین ، برای پاسخ به این سوالات که چه عواملی موجب شرکت افراد در یک برنامه گردشگری می شود، یا چرا افراد به مسافرت می روند و عوامل تاثیر گذار بر رضایتمندی گردشگران و تکرار سفر آنها کدامند، باید بازاریابی الگوهای رفتاری گردشگران را بررسی نمود. تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی الگوهای رفتاری گردشگران شهرستان کوهدشت طرح ریزی و انجام گرفت. برای انجام این هدف، از روش ترکیبی پیمایش و توصیفی – تحلیلی استفاده شده است، اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی جمع آوری گردیده است. در چارچوب نظری تحقیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش گردشگران شهرستان خرم آباد می باشند که از طریق فرمول کوکران( ۳۰۰ ) و از طریق، روش نمونهگیری سهمی تصادفی(در دسترس) انتخاب شدند . برای این منظورپرسشنامه توسط ۳۰۰ گردشگر تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق آزمون آماری ، تحلیل عاملیTتک جامعه ای انجام شده است. نتایج نشان داد که چهار عامل( اکوتوریسم، رابطه ای، مذهبی، فرهنگی) می توانند بیش از ۶۶/۸۳۵ درصد واریانس کل گویه های مورد بررسی را تبیین نمایند ،گردشگران از تسهیلات و زیر سا خت های گردشگری ناراضی هستند و گردشگرانی وفاداری نستند(دوست دارند سفر را تکرار کنند و بازتاب خوبی ندارند اما ماندگاری آنها در این شهرستان کوتاه مدت می باشد).