سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عزت اله جودکی – مدیر پژوهش و فناوری، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی، تهران، ایر
هادی نوروزی زحمتکش – کارشناس پژوهش و فناوری، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ، تهران،
رضا مهدوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شری
فرهاد بنی شریف دهکردی –

چکیده:

کراکینگ کاتالیستی بستر سیال اساسیترین واحد کراکینگ در پالایشگاههای بزرگ است. این فرایند، تغییرات زیادی را متحمل شده است. تغییر در بازار محصولا کراکینگ کاتالسیتی، صاحبان دانش فنری را معطوف برفرایندهای انعوابپذیر کرده است ک بر دو رکن اصلی استواراند: استفاده از کاتالیست نیم فعال شده ب جهت تولید دیزل؛ استفاده از رایزر و یا راکتور ثانوی . کاتالیست احیا شده بعد از کراکینگ در رایزر اول وارد رایزر دوممیشود. کاتالیست ورودی ب رایزر دوم نیم فعال است و استعداد تولید دیزل دارد. در این مقالر سعی برآن است، رایشی صنعتی از این فرایند ارائ شود. با تجهیز واحد کراکینگ بستر سیال ب دو رایرزر و با استفاده ازجریان برگشتی HCO تولید دیزل ب میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.