مقاله بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله کودک
مقاله مراقبت
مقاله بار عینی
مقاله بار ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جونبخش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاشایی صونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان کودکان دارای اثرات متعددی بر روی همه اعضای خانواده است و مراقبت از این کودکان می تواند بار زیادی بر والدین آن ها تحمیل کند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ابعاد مختلف بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: نمونه های این مطالعه توصیفی مقایسه ای را پدر و مادر ۱۵۰ کودک مبتلا به سرطلان تحت درمان در مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز تشکیل می دانند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. با استفاده از پرسشنامه مراقبت از کودکان سرطانی (Care of My Child with Cancer questionnaire)، بار مراقبتی والدین اندازه گیری شد.
یافته ها: بار مراقبتی والدین بیش از حد متوسط بود. در ابعاد جسمی و مراقبتی، بار مراقبتی مادران بیشتر از پدران و در بعد عاطفی بار مراقبتی پدران بیشتر گزارش شد (P<0.05)، ولی در بعد رفت و آمد، بار مراقبتی پدر و مادر تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).
نتیجه گیری: این یافته ها بر تاثیر سرطان کودکان بر روی خانواده های آنان تاکید دارد، لذا می توان در حین مراقبت جسمی از بیماران، اطلاعاتی راجع به بیماری، درمان و نحوه مراقبت از کودک به مادران ارائه و بدین طریق مقداری بار مراقبتی آن ها را کاهش داد. همچنین با مداخلات حمایتی می توان بار مراقبتی عاطفی که بر دوش پدران وجود دارد را کاهش داد.