سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول همتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی اردبیل
برومند صلاحی – هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رضایی بنفشه – مدیرگروه جغرافی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه شمال غرب کشور طی سالهای اخیر با نابهنجاری های اقلیمی نظیر: افزایش دما بویژه در فصل زمستان، افزایش رخداد بادهای گرم، افزایش تبخیروتعرق پتانسیل، کاهش بارش مخصوصا بارش برف، خشکسالی های حادث شده طی سالهای اخیر، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی بر اثر برداشت های غیراصولی از منابع آبی و … روبرو بوده است بطوریکه این رخدادها منطقه را به سوی بحران کمبود منابع آب در آینده به پیش می برد، از این رو جهت افزایش منابع آبی منطقه، یکی از روش های نوین استفاده از تکنیک بارورسازی ابرها می باشد . جهت مد یریت نو ین تام ین منابع آب ی منطقه ، امکانسنجی باروری ابرها در استان اردبیل بصورت موردی مطالعه گردید.مواد مورد استفاده در پژوهش علاوه بر داده های ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی سطح زمین، اطلاعات نیمرخ جو (در سطوح ۱۰۰۰، ۸۵۰ ، ۷۰۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکالی) شامل دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، ارتفاع ژئوپتانسیل، ضخامت سطوح ارتفاعی، آب قابل بارش و لایهدمای صفر می باشد که این مواد از ۳۴۲۰ نقشه سینوپتیکی در بازه زمانی دهه های هر ماه طی پنج سال اخیر ۲۰۰۹-۲۰۰۵ میلادی برابر با۱۳۸۸ -۸۴ شمسی) استخراج شده است.در پژوهش حاضر جهت امکانسنجی بارورسازی ابرها در استان نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در قالب مدلSWOTارائه شده و برای استخراج بهترین زمان باروری ابرها با توجه به تحلیل نیمرخ جو و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی سطح زمین از روش تحلیل ع املی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهند استان اردبیل بدلیل قرار گرفتن در مسیر سامانه های مختلف جوی ، وجود پوشش مناسب ابری ، دمای مناسب و رطوبت لازم درسطوح مختلف جو زمینه اقلیمی را برای بارورسازی ابرها و بالطبع تامین منابع آبی را از این روش نوین دارد، بطوریکه مناسبترین لایه برای باروری ابرها سطوح ۸۵۰ تا ۷۰۰ هکتوپاسکالی بوده و بهترین زمان بارورسازی ابرها از اول آبان تا آخر فروردین ماه و با توجه به توزیع زمانی ساعات ابری و درصد رطوبت نسبی طی ساعات صبح و عصر محلی می باشد.