سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبران – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق در ابتدا روش آنالیز مولف ههای اصلی هدایت شده برای شناسایی کان یهای مسکویت، کائولینیت و کلریت با هدف تشخیص زو نهای دگرسانی در ارتباط با این کانی ها با استفاده از داده های استرمورد استفاده قرار گرفت. از طریق روش نقشه برداری زاویه طیفی با کمک دو دسته طیف متفاوت شامل، طیف کتابخانه ای JPL1 و طیف های استخراج شده از تصویر، این کانی ها بارز شده و به عنوان محل مناسب برای زو نهای دگرسانی که ممکن است با کانی سازی مس همراه باشد، می توانند معرفی شوند. نتایج بررسی با استفاده از دو دسته طیف متفاوت انطباق قابل قبول را دارند، که این مناطق دگرسانی به طور مثال در مرکزنقشه ( کانسارآساگی) در تصاویر بدست آمده از آنالیز مولفه های اصلی هدایت شده با پیکسل های روشن نیز قابل تشخیص هستند.