سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید هاشمی تنگستانی – دانشیار بخش علوم زمین ، دانشگاه شیراز
مرتضی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی بخش علوم زمین، دانشگاه شیرا

چکیده:

بارزسازی کانی های دگرسانی در یک منطقه از مهمترین مباحث در تهیه نقشه های امید بخش معدنی است. هدف از این تحقیق ، استفاده ازالگوریتم انطباق سیمای طیفی (SFF) در بارزسازی کانی های دگرسانی با استفاده از داده های سنجنده ASTER در محدوده کانسار مس پورفیری سونگون است. منطقه مورد نظر در استان آذربایجان شرقی، در منطقهای کوهستانی و با دسترسی دشوار واقع شده و هاله های دگرسانی گسترده پتاسیک، فیلیک، آرژلیک، وپروپلیتیک در آن تشکیل ش ده است. دراین تحقیق برای بارزسازی کانیهای دگرسانی مس پورفیری سونگون از طیف کتابخانه ای JPL1 و داده های تراز L1B سنجنده استر استفاده و رخداد کانیهای دگرسانی کائولینیت، آلونیت، کلریت نقشهبرداری شد. در پایان، تصاویر خروجی با نقشههای دگرسانی موجود از منطقه، مقایسه شد ونتایج نشان داد که کانیها با دگرسانی های منطقه سازگار میباشد.