سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید توکلی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
یوسف چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

یکی ازروشهای شناخت سطح زمین پوشش گیاهی و خاک توسط سنجش ازدور روش تبدیلTasseled cap می باشد این روش برروی باندهای بازتابی ETM+ درمنطقه لنجان که درجنوب غربی اصفهان واقع است انجام شد و نتایج ان بصورت مولفه هایی که شاخص درخشندگی تازگی و شادابی گیاه رطوبت و پژمردگی گیاه را نشان میداد عرضه شد بارگذاری های هرمولفه محاسبه و سپس تصاویرخاکستری از مولفه ها ایجاد شد که پیکسلهای روشن و تیره نشان دهنده بارزسازی پدیده های زمین شناختی بودند سپس از این تصاویرترکیب رنگی کاذب ایجاد شد ترکیب رنگی کاذب که مولفه اول درخشندگی را به سرخ مولفه دوم تازگی و شادابی گیاه را به سبز و مولفه سوم رطوبت را به آبی نسبت میداد ایجاد شد همچنین ترکیب رنگی که مولفه اول درخشندگی را به سرخ مولفه چهارم پژمردگی گیاه را به سبز و مولفه سوم رطوبت را به آبی نسبت میداد ایجاد شد نتایج حاصل با مشاهدات صحرایی مقایسه و صحت انها بررسی شد.