سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی شهریاری – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هنرمند – دکتری زمین شناسی اقتصادی، بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

دگرسانی هیدروترمال هدف مناسبی برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری از طریق استفاده از داده های ماهواره ای می باشد. مطالعات نشان می دهد ویژگیهای طیفی کانیهای موجود در انواع دگرسانیهای پروپیلیتیک، فیلیک و آرژیلیک توسط سنجنده هایی نظیرASTER قابل ردیابی می باشند. در این مقاله از داده های سنجندهASTER برای ارزیابی روشهای توسعه یافته پردازش تصویر جهت نقشه برداری انواع دگرسانی های هیدروترمال ناشی از کانی زایی مس پورفیری در منطقه علی آباد یزد استفاده شد. تصحیح جوی تصاویر بطور جداگانه به وسیله روشهای FLAASH و IARR صورت پذیرفت. طیف شاخص دگرسانیهای فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک از روش PPI بدست آمد. در مرحله بعد روشهای LSU و MTMF برای مرحله اصلی پردازش تصویر به کار برده شدند. سپس نتایج حاصل از پردازش تصاویر با مطالعات صحرایی مقایسه شدند. در این تحقیق، استفاده از روشMTMFبر اساس تصحیح جوی انجام شده به وسیله روشFLAASH در مقایسه با سایر روشهای بکار برده شده نتیجه بهتر و سازگارتری نشان داد