سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر یوسفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
مسلم فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
غلامحسین توروزی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن _ دانشگاه تهران
فرامرز دولتی ارده جانی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک _ دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مغناطیس سنجی هوابرد به منظور تعیین موقعیت تودههای نفوذی مدفون، بررسی های زمین شناسی و بارزسازی خطوارهها و شکستگیهای موجود در منطقه، مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش در زمانی اندک، محدوده وسیعی برداشت و حجم زیادی از دادهها تهیه می شود. لذا تفسیر و پردازش این داده ها و بررسی ارتباط آنومالی ها و خطوارههای موجود بر روی نقش ههای میدان مغناطیسی هوابرد با توده های معدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله جهت بارزسازی این آنومالیها و خطوارهها، بر روی دادههای مغناطیسی هوابرد منطقه جبالبارز، روش های پردازشی چون برگردان به قطب، مشتق قائم و زاویه تیلت استفاده شده است. از نظر پتانسیل معدنی برای کان یسازی کانسارهای تیپ پورفیری، این منطقه جزء مناطق غنی محسوب شده و دارای تعداد زیادی اندیس مس میباشد. بررسی های مغناطیس سنجی نشان می دهند که موقعیت این اندیس ها دارای ارتباط نزدیکی با خطوارههای مغناطیسی و همچنین منطبق با مقادیر مثبت بر روی نقشههای مشتق قائم و زاویه تیلت میباشد، به طوری که ٧٢ درصد از این اندی سهای مس منطبق بر مقادیر مثبت زاویه تیلت می- باشند.