سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی گرمرودی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حامد هاشمی دزکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
کاظم مظلومی – دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع در حال گسترش روزافزون میباشد. افزایش قابلیت اطمینان یکی از مزایایی میباشد که استفاده از این منابع برای شبکه های توزیع داشتهاند. استفاده از منابع تولید پراکنده برای تغذیه بارهای شبکه بهنگام بروز حالت جزیره باعث جلوگیری از زیانهای مالی قابل توجهی برای برای فروشندگان انرژی میشود. برای حفظ پایداری فرکانس بهنگام بروز جزیره نیاز به حذف برخی از بارهای شبکه توزیع میباشد تا تعادل تولید و مصرف را در شبکه برقرار نمود. در این مقاله روشی بهینه برای حذف بار ارائه شده است که با استفاده از تخمین توان مصرفی روزانه بارها، بهنگام بروز حالت جزیره مقداری بهینه از بارها را حذف میکند. بروز حالت جزیره برای منبع تولید پراکنده در دو ساعت متفاوت از شبانهروز شبیهسازی شده است و اولویت حذف بارها با توجه به کمترین هزینهی قطعی آنها بر اساس نوع میباشد. شبیه سازیها بر روی شبکه توزیع واقعی شهر سیرجان و در نرم افزار DigSilent Power Factory انجام شده است.