سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروین الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر

چکیده:

امروزه با گسترش و توسعهعلم و فن آوری جامعه بشری شاهد ایجادرشد روزافزون شکاف موجود درارتباط تنگاتنگ اقلیم و معماری است چنانچه با بهره گری از راه کارهایی صرفا مبتنی برتکنولوژی و بدون توجه به ا قلیم و شرایط زیست محیطی منطقه ارتباط میان اقلیم و معماری گسسته شده است با توجه به آنکه وسعت عظیمی از کشور ایران را بومهای بیابانی دربرگرفته است لذا بررسی و یافتن راه کارهایی درایجاد این پیوند و پاسخگویی به نیازهای منطقه امری ضروری به نظر می رسد آثار ارزشمند معماری ایرانی که همچنان جز یکی از بهترین راهکارهای معماری برای طراحی دراقلیم بیابانی محسوب میشود که دراین میان میتوان به عنصری به نام بادگیر بهعنوان یکی از پدیده های چشمگیر و چندعملکردی اشاره نمود بادگیرها علاوه برایفای نقش درهویت بخشی و زیبایی شناسی بافت عنصرحائز اهمیت ی درزمینه اقلیم بیابانی به ویژه درامر تهویه فضای درونی ساختمان ها وخنک کردن سردابها و آب انبارها و ایجاد جریان هوا محسوب میگردند. نوآوری این پژوهش درارایه چهارچوب راه کاهای پیشنهادی درراستای بهره گری مناسب از عنصر بادگیر برای پاسخگویی به مشکلات اقلیمی مناطق بیابانی دردهه اخیر و آینده می باشد.