سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس کشتی آرای – دکترای برنامه ریزی درسی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(ا
اکرم اکبریان – دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب کاربران اینترنتی به عنوان یکی از صنایع فرهنگی جاذب از تغییرهنجارها انجام یافته است روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد شرکت کنندگان در پژوهش۱۴ نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان بودند که با روش نمونه گیری مطلوب با معرفی کاربران از سوی مدیرسایت اینترنت دانشگاه انتخاب گردیدند اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و با به کارگیری روش ۷ مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتاز مجموع یافته های این پژوهش بعد ازحذف کدهای مشترک شامل ۱۹۶ کد مفهومی که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان در پژوهش بود استخراج گردید که دردوتم اصلی به این شرح دسته بندی شدند تغییر شیوه ی زندگیو فعالیت اجتماعی و ۲- تغییر هویت.این یافته ها نمایانگر آن است که دانشجویان در جریان استفاده از اینترنت تجارب مثبت و منفی زیادی را کسب کرده اند که بر شیوه زندگی، فعالیت آنها، نوع ارتباط، حضور در اجتماع، الگوهای ظاهری و … تاثیرگذار بوده است