سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین حبیبی – واحد مطالعات دفتر فنی شرکت آبفا خوزستان

چکیده:

کارکنان شاغل در تاسیسات فاضلاب همواره د رمعرض تهدید عوامل مخاطره آمیز کار از قبیل عوامل زیان آور فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی می باشند چنانچه در واحدهای مختلف تاسیسات فاضلاب کنترل کافی وجود نداشته باشد ممکن است مشکلاتی حتی در خارج از محوطه تاسیسات ایجاد گردد بنابراین رعایت اصول ایمنی در اختیار داشتن وسایل ایمنیوحفاظت فردی و گروهی و آموزش کاربرد این وسایل امری ضروری و حیاتی است این در حالیست که رعایت بهداشت فردی نیز می تواند آلودگی ها را تا حد قابل قبولی کنترل و محدود نماید درمقاله حاضر ضمن بیان نشانه های فقدان کیفیت درایمنی و بهداشتی شغلی در یکسازمان و برشمردن عمده مخاطرات موجود در تاسیسات فاضلاب با اشاره به آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اتماعی در خصوص وظایف کارفرما و کارگر پیرامون رعایت مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای در قبال یکدیگر و محیط کاری راهکارهایی با استناد به تئوری های رایج تئوری هینریچ و چند علتی استانداردهای موجود و راهبردهای امور ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور حذف یا کاهش اینگونه مخاطرات ارایه شده است.