سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

یاشار زینالی فرید – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
مجید ذبیحی طاری – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
سیدطه فهری – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارس

چکیده:

در سفرهای هوایی، فرودگاهها به عنوان مبدأ و یا مقصد سفر در نظر گرفته میشوند و در نتیجه تراکم پروازها در اطراف فرودگاهها بیشتر از سایر نواحی میباشد. اگرچه حملنقل هوایی ایمنترین طریقه حمل و نقلمحسوب میگردد، لیکن بدلیل بالا بودن میزان تردد هواپیماها در اطراف فرودگاهها، افراد و مؤسسات پیرامون فرودگاه در معرضخطرات ناشی از سوانح هواپیماها قرار دارند. حفظ ایمنی هم برای اراضی داخل فرودگاه و همبرای اراضی خارج از فرودگاه امری ضروری است. یکی از اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف فرودگاه، تضمین قابل قبول بودن سطح خطر برای افراد حاضر در اراضی اطراف باند پرواز میباشد. در این مقاله، ایمنیشخص ثالث در اراضی اطراف فرودگاه مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتور خطر با استفاده از روش ارائه شده توسط NLR محاسبه گردیده است. مدل شامل مدلهای نرخ تصادف هواپیما، مکان تصادف هواپیما و پیآمد تصادف میباشد. همچنین روش منطقهبندی ایمنی اراضی اطراف فرودگاه ارائه شده است. فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که اراضی اطراف فرودگاه مهرآباد(بخششرقی) با مشکل ایمنی شخصثالث روبرو هستند.