سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهره مودب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مریم شهرکی –

چکیده:

جنسTamarix ازتیرهTamaricaceae دارای ۲۳ گونه است گونه های مورد برری دراین پژوهش سه گونه گونه گز بومی سیستانT . Serotina گونه گز شاهی یا کوگز یا کرگز T. Aphylla گونه گزT . Ramosissima می با شند از انجا که استخراج dna اساس و پایه هرنوع تکنیک مولکولی می باشد لذا بهینه سازی روشی مناسب برای استخراج DNA امری ضروری است دراین پژوهش ۴ روش استخراج DNA دلاپورتا ادوارد Grades ، CTAB فقط برای گونه T.serotina مقایسه گردید و بهترین روش CTAB برای دو گونه دیگر نیز اجرا گردید پس از استخراج DNA کمیت و کیفیت نمونه ها با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز و دستگاه بیوفتومتر تعیین شد سپس با نمونه های تنظیم غلظت شده DNA و پرایمرهای نیمه تصادفی PCR صورت گرفت و پرایمرهای مناسب برا یاین نمونه ها مشخص گردید. بهترین باندهای DNA و بیشترین غلظت های dNA ازروش CTAB حاصل گشتند و بهترین پرایمر مورد استفاده ET36 تشخیص داده شد.