سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود انصاری – بروجرد – خیابان دانشگاه شمالی – بن بست شهید هنرور – پلاک ۳۸

چکیده:

فرآیند های تولید محصول و ارائه خدمات با سرعت پایین – محصولات با کیفیت اغلب پا یین تر از کلاس جهان ی وحتی منطقه ای و با همه ی این مشکلات ، هزینه های سرسام آور تولید که اغلب تولید و سرمابه گذار ی در بخش تو لی د رابا تمام حمایتهای دولتی باز هم غیر اقتصادی جلوه می دهد ، مشکلات کوچک و کمی نیستند که با ی د چاره ای بر ای آنها اندیشید.مطمئنا این مشکلات با شعار حل نمی شوند – کما اینکه در گذشته نیز نشد- پس لزوم استفاده به ینه از داشته ها یفعلی و در یک کلام بهرو وری بیشتر از سرمایه های داشته فعلی که اثر آنها در رشد اقتصادی آینده کمتر از حال خواهد شد ضرورت بکارگیری روش بهبودSix Sigmaو بخصوصLean Six Sigma در صن ایعی که دچار بحران تول ی د کیفیت و هزینه هستند را مشخص می نماید.برای اهمیت موضوع همین بس که میزان رشد اقتصادی ایران عزیز در سال ۱۴۰۴ بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بیش از ۸ درصد تعیین شده است که یک سوم این مقدار معادل ۲/۵درصد ب ای د از طریق افز ایش بهره ور ی در بخش ها ی مختلف موجود و فعال (همچن ین نیمه فعال و حت ی تعطی ل) در کشور حاصل شود.(موضوع ماده ۵ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله