سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی زارع شاه آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
فاطمه حاجی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

براساس اهمیت پیش بینی نقطه جوش ترکیبات الی دراین مقاله سعی شد که برای دسته وسیعی از ترکیبات آلی مدل مناسبی که توانایی پیش بینی نقاط جوش را در حد مطلوبی داشته باشد ارایه شود برای این منظور ۲۰۰ ترکیب الی انتخاب و برای توصیف ساختار آنها ۲۵۱ توصیف کننده استفاده گردید این دسته داده ها به دو دسته آموزش و دسته تست به ترتیب با اندازه های ۱۵۰ و ۵۰ تقسیم بندی شد روشهای مختلفی در انتخاب دسته آموزش به کار گرفته شد که عبارتنداز: روش k-means، روش SPXY روش رنگینگ و اسکورپلات سپس با استفاده از تکنیک انتخاب متغیر مرحله ای توصیف کننده های مهمتر انتخاب و به کمک روش رگرسیون خطی چند گانه MLR بین این توصیف کننده ها و نقط ه جوش مدلسازی انجام شد. مقایسه نتایج بدست آمده از روش K-means ، SPXY رنکینگ و اسکوپلات نشان داد که مدل SPXY نتایج بهتری نسبت به سایر مدلها دارد مقادیر R2 برای سری تست ۰/۸۸۸۷ و سری آموزش ۰/۷۲۴۵ می باشد.