سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدامین خاتمی – مربی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
سعید میرقاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده:

تشخیص پوست درتصاویر رنگی یکی از پرکاربردترین زمینههای آشکارسازی است که درسالهای اخیر مقالات علمی بسیاری درباره آن منتشر شده است و با توجه به نیازهای جدید بشر امروزی کاربردهایمتنوعی نیز برای آن بوجود آمده است و از جمله این کاربردها م یتوان تشخیص چهره ردیابی افرادو حذف تصاویر مستهجن دروب را نام برد از سوی دیگر فضاهای رنگ و ایجاد فضاهای رنگ علاوه بر فضاهای رنگ کلاسیک موضوعی بسیار جدید است که بخش قابل توجهی از مباحث علمی درزمینه تشخیص هدف را بخود اختصاص داده است دراین تحقیق سعی برآن است که با استفاده ازترکیب بدیعی از دو روش آشنای الگوریتم های جستجوی مبتنی برژنتیک و همچنین روش خوشه بندی فازی FCM فضای رنگ جدیدی معرفی گردد این فضای رنگ مبتنی برهدف است ودرآن هدف ازغیرهدف تقطیع شده است به عنوان کاربردی از روش مذکور از آن در تشخیص پوست در تصاویر رنگی استفاده می گردد بهعبارت دیگر قرار است تبدیل به فضای رنگ جدید از طریق یک ماتریس ۳*۳ که از یک تبدیل غیرخطی بدست می آیدصورت گیرد که دربدست آوردن ضرایب آن کاهش خطای دسته بندی روش FCM و تفکیک پوست از غیرپوست به عنوان دونکته اساسی مورد توجه قرارگرفته است.