سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان خراطی – گروه کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

برای حل مشکلات شبکههای حسگر، مانندد محددددی منداب ، پهندای باند کم د غیر قابل اعتماد، مقیدا پدییری محدددد د عددر ندرر افزار مناسب برای خطایابی میتوان از توزی محاسدبات اسدتدادهکرد. ابزارهای کندونی اشدکالزدایدی، مدوثر بدوده امدا دقد دمقیا پییری خوبی ندارندد. در اید مقاهده اشدکالزداید را در سطوح اجزاء، کد برنامه د گرهها د نقاط اصل شدبکه قدرار داده تا بتوان دضعی زیرسیستمها را بهکمک ثبداتهدای مجدازی بررسدی کرده د با تدکیک دستگاهها، آنها را کنترل د هماهنگ کرد د بدا حرک زمانی، محل خطا را بازیابی کرد